Uradna spletna stran Občine Destrnik
T: 02 761 92 50 | F: 02 761 92 52 | E-POŠTA: obcina.destrnik@destrnik.si 

Javni razpisi in objave

razpisi

Vprašajte nas

Če imate kakšno vprašanje, pripombo, pobudo nam jo posredujte preko obrazca.
Vaš e-naslov:
Predmet:
Sporočilo:
ena plus ena je (število vpišite v spodnjo polje)

Povezave

PISO

 

lex

 

STALIŠČA DO PRIPOMB - SD LN DRSTELJA

Na podlagi 60. člena v povezavi s 6. odstavkom 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), sprejme župan Občine Destrnik naslednja

STALIŠČA
do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev
Lokacijskega načrta za stanovanjsko naselje v Drstelji

 PRIPOMBA ŠT. 1
· uskladi naj se parcelno stanje območja sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta;
· dolžina objekta na parceli št. 84/41 naj se poveča za 4m proti zahodu, saj je zaradi predvidene združitve dveh parcel možna gradnja večjega objekta.

Pripomba se upošteva.
Obrazložitev:
Pri pripravi tekstualnega dela je prišlo do napake pri navajanju parcel, ki se bo v nadaljevanju postopka odpravila.
Povečanje objekta na parc. št. 84/41 je smiselno, saj sta se združili dve predhodno predvideni enoti in je prišlo do povečanja pripadajočega zemljišča, kar dopušča gradnjo večjega objekta.

Stališča se objavijo na uradni spletni strani ter oglasni deski Občine Destrnik.

Številka: 3500-95/2017-9
Datum: 6. 7. 2018

Vladimir Vindiš
župan Občine Destrnik

Lokalne volitve 2018

lokalne-volitve2018banner

Uradne ure

Sprejem

Ponedeljek

od 08:00 do 12:00

Sreda

od 08:00 do 12:00

od 13:00 do 16:00

Petek

od 08:00 do 12:00

 

 

Referenti

Ponedeljek

od 08:00 do 12:00

Sreda

od 08:00 do 12:00

od 13:00 do 16:00

Petek

od 08:00 do 12:00

 

 

Dogodki

    Prijava zaposleni    Zapomni si me